ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на търговска онлайн платформа NaturaChoice Online

в сила от 01.05.2019 г.

Моля, прочетете внимателно Общите условия, тъй като чрез достъпа, разглеждането, регистрацията и използването по какъвто и да е начин на услугите на NaturaChoice Online, вие потвърждавате, че сте запознати със съдържанието на документа и безусловно приемате да бъдете обвързани с настоящите Общите условия.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Валидност и действие

II. Характеристика на услугите

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба

IV. Цени. Плащане

V. Доставка

VI. Регистрация

VII. Права и задължения на страните

VIII. Право на отказ и връщане на закупена стока

IX. Рекламации

X. Отговорност

XI. Защита на личните данни

XII. Интелектуална собственост

ХIII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

XIV. Приложимо право

 

 

I. Валидност и действие

1. Настоящите Общи условия (“ОУ”) уреждат отношенията между потребителите (“Потребител”) и Силимарин ЕООД („Администратор”) във връзка с продажбата и доставката на продукти и услуги (“стоки”) чрез интернет магазина NaturaChoice Online („платформа”), с уеб адрес URL www.naturachoice.online (“уебсайт”).  Стоките и услугите са предлагани в платформата от трети страни – търговци на здравословни продукти и услуги (“продавач/и”).

2. Администраторът на уебсайта е Силимарин ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 203102350, със седалище и адрес на управление 1000 София, ул. Ивайло №3.

3. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Администратора. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия(Правила и Политики), създадени и публикувани от Администратора в платформата, които са неразделна част от ОУ.

4. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които уебсайтът препраща.

5. Администраторът си запазва правото да променя ОУ на уебсайта по всяко време след предварително известяване на регистрираните потребители. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата. Всяко използване на платформата по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уебсайта по какъвто и да е начин.

6. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

обратно към Съдържание >

II. Характеристика на услугите

7. Услугите, предоставяни на потребителите в платформата имат следния предмет: продажба и доставка на стоки и услуги в Интернет чрез платформа за онлайн поръчки в е-магазин с уеб адрес (URL) www.naturachoice.online

Продуктите, предлагани за продажба в платформата NaturaChoice Online са:  разнообразни продукти за здравето, здравословни храни и продукти, свързани с профилактика на здравето и лечение, подправки, натурални храни, билкови продукти и чайеве, стоки за свободното време, стоки за дома, спортни  и медицински стоки, книги за здравословен начин на живот и др. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всеки продукт е дадена информация за цената и съдържанието на продукта, произхода и други основни характеристики на продуктите. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани продукти или да преустановява продажбата на определени продукти.

8. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през платформата стока.

обратно към Съдържание >

III. Поръчка. Договор за дистанционна продажба.

9. Потребителят може да поръчва стоки от каталога в платформата с кликване върху бутона „Купи”, под изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

10. Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

11. С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащане, чрез бутона „Потвърди поръчката” и след получаването на потвърждение от Администратора, поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

обратно към Съдържание >

IV. Цени. Плащане. Доставка

12. Цените на стоките, предлагани в е-магазина са в български лева (BGN), с включени в тях всички данъци и такси, като Продавачите си запазват правото, без предварително уведомление да ги променят по всяко време. Плащанията, които извършва Потребителят постъпват в системата на Администратора.

13. Цените на стоките са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Администратора.

14. Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

15. Потребителят може да извърши плащането на избраната от него стока с наложен платеж. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия, както и в информацията, предоставена на Потребителя на Платформата.

15.1. При наложен платеж стойността на поръчката (закупеният продукт и сумата на доставката) се заплаща на куриера при доставката. Потребителят поема задължение при получаване на продукта да го прегледа за съответствие. В случай, че продуктът отговаря на характеристиките на поръчания от него, Потребителят се задължава да го приеме и да заплати по предвидения начин. В случай, че Потребителят необосновано откаже да заплати стойността на продукта, потребителският му профил може да бъде ограничен от Администратора.

15.2. Счетоводни документи относно извършените от Потребителя покупки се издават и изпращат от Продавачите, предлагащи стоки в Платформата.

V. Доставка

16. Доставката на стоките се извършва чрез избор от страна на Потребителя на вида доставка от всички, предлагани от Платформата. Цената на доставката се определя в зависимост от направения избор.

17. Цената на доставката е видима преди потвърждаването на поръчката и се заплаща от Потребителя. Условията за доставка на стоките се намират в секцията Условия за извършване на доставки, достъпна на уебсайта.

обратно към Съдържание >

VI. Регистрация

18. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С натискането на бутона „Регистриране”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и ги приема безусловно, както и че притежава правоспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

VII. Права и задължения на страните

19. Потребителят се задължава:

19.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законоосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

19.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

19.3. Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява в цялост или отделни части уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

19.4. Да се информира за промени в уебсайта, платформата, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени.

20. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

21. Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора.

22. Да не предлага, предоставя, публикува информация или линкове, насочващи към уебсайтове, които продават стоки или услуги, различни от предлаганите в платформата.

23. Да не публикува коментари с нецензурно, обиждащо, осмиващо, нарушаващо законови изисквания и добри нрави съдържание, както и съдържание относно трети лица, чрез което последните могат да бъдат идентифицирани.

24. Потребителят има право:

24.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

24.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

24.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

24.5. Да върне закупена стока/и при условията на Раздел VIII.

25. Администраторът има право:

25.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него услуги, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

25.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване,  опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

25.3. С оглед повишаване качеството на услугите при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

25.4. Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и Политиката за лични данни.

25.5. По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на стоките/услугите в уебсайта, респективно в платформата, като не дължи предварително  уведомление на потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

26. Администраторът се задължава:

26.1. Да достави на Потребителя закупените стоки, съгласно поръчката, направена в е-магазина на Платформата и избрания от Потребителя вид на доставката.  Администраторът не носи отговорност за верността, точността,  пълнотата и актуалността на посочените от Потребителя данни за адрес на доставка.

26.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т. 28 в срок до 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Администратора за своя отказ от сключения договор.

обратно към Съдържание >

VIII. Право на отказ и връщане на закупена стока

27. Потребителят има право на отказ, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения срок. Правото на отказ се упражнява чрез попълване на предвидения в уебсайта Формуляр за отказ. След получаването на попълнения формуляр, Администраторът потвърждава получаването му.

28. След като е упражнил правото си по предходната точка, Потребителят е длъжен да върне на Администратора стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа, съгласно т.26. Разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

29. Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

29.1. Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им  вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

29.2. Да не са употребявани.

29.3. Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкции за употреба, гаранционна карта и други.

30. Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови по банков път стойността на отказаните стоки в 14-дневен срок, считано от датата, на която е получил върнатите от Потребителя стоки. Администраторът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Администратора.

обратно към Съдържание >

XI. Рекламации.

31. Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на стоката в платформата. Приемането на стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й. Рекламации на закупени през платформата стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

31.1. При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Администраторът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Администраторът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

31.2. Доставената стока е  различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по предходната точка.

32. Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на продавача за използване на стоките.

33. Търговската гаранция за всеки продукт се определя от продавачите и се посочва в описанието на продукта или в профила на продавача на платформата.

обратно към Съдържание >

X. Отговорност

34. Администраторът не носи отговорност за:

34.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на Интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други  услуги, достъпни през уебсайта;

34.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

35. Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

36. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез платформата стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

37. Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на продавачите и могат да бъдат удължени при необходимост.

38. В случай че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките или съдържанието или надеждността на уебсайта, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

обратно към Съдържание >

XI. Защита на личните данни

39. С достъпа до уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта неразделна част от ОУ (Приложение №1) Политика за защита на личните данни.

40. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

XII. Интелектуална собственост

41. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Администратора и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

обратно към Съдържание >

ХIII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

42. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от Закона за защита на  потребителите. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg  и на сайта на Европейската комисия в платформата  за онлайн решаване на спорове ОРС .

XIV. Приложимо право

43. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

обратно към Съдържание >

Wishlist 0
Continue Shopping

Меню